Bestyrelsesansvar

hvordan? hvorfor

Sager hvor bestyrelsesansvaret fejler får ofte mediernes bevågenhed. I de senere år har der været mange bestyrelsesansvarsager, hvor der er blevet rejst erstatningskrav mod bestyrelser i danske virksomheder. Det har typisk været i forbindelse med selskabers konkurser o.l., at kreditorerne har rejst økonomiske krav mod bestyrelserne i håb om ad den vej at få dækket de tab, de har lidt.

Krav om bestyrelsesansvar og dermed økonomiske krav mod bestyrelsen – og mod de enkelte bestyrelsesmedlemmer – er en alvorlig og meget ubehagelig sag. Kravene kan være meget store, og sagerne kan tage lang tid, hvis de skal afgøres ved domstolene. Det kan skabe stor usikkerhed for den enkelte.

Dog er det vigtigt at vide, at sådanne erstatningskrav ikke kommer ud af ingenting. Bestyrelsesansvar opstår kun, hvis bestyrelsesmedlemmerne har tilsidesat de pligter, de har i forbindelse med bestyrel-sesarbejdet, og den, der rejser kravet, har lidt et økonomisk tab.

“Bestyrelsesansvar er en risiko i enhver bestyrelse og kan skabe stor usikkerhed blandt bestyrelsesmedlemmer”

Hvilket ansvar har bestyrelsen?

Arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er sådan, at bestyrelsen har ansvaret for den overordet ledelse af virksomheden. Den daglige ledelse ligger hos direktøren. Det følger af selskabsloven.

Det betyder, at blandt bestyrelsens væsentlige opgaver er at varetage den overordnede og strategiske ledelsen af selskabet, og at sikre en forsvarlig organisation af selskabet.

Herudover skal bestyrelsesen tage ansvar for, at

  • bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en tilfredsstillende måde
  • der er etableret relevante procedurer for risikostyring og interne kontroller
  • bestyrelsen løbende modtager fornøden økonomisk rapportering
  • direktionen udøver sit hverv på en behørig måde efter bestyrelsens retningslinjer
  • delskabets kapitalberedskab er forsvarligt

De pligter, der påhviler bestyrelsen forudsætter, at bestyrelsesmedlemmerne er aktive og løbende har indsigt i selskabets forhold. Bestyrelsen bør mødes med faste intervaller, og bør dokumentere de beslutninger, der træffes. Dette foretages i en forhandlingsprotokol, som underskrives af de bestyrelses-medlemmer, der er tilstede på møderne. drette sig efter den.

“Ansvaret der påhviler bestyrelsen forudsætter, at bestyrelsesmedlemmerne er aktive og løbende har indsigt i selskabets forhold.”

I hvilke typiske situationer kan bestyrelsen pådrage sig bestyrelsesansvar?

Tilfælde, hvor ansvaret for bestyrelsens overordnede ledelse tilsættes, kan f.eks. være i følgende situationer:

  • Hvis et bestyrelsesmedlem medvirker til, at der er en ukvalificeret direktion i selskabet. Så snart bestyrelsesmedlemmet bliver klar over, at direktionen ikke længere er kvalificeret, skal der aktivt skrides ind og foretages ændringer i direktionen.
  • Hvis der ikke føres kontrol med virksomhedens daglige ledelse.
  • Hvis eftersyn af bogføring og formueforvaltning af bestyrelsen er overladt til ukvalificerede folk.
  • Hvis et bestyrelsesmedlem medvirker til at træffe beslutninger, der går ud over virksomhedens formål, eller på anden måde overtræder selskabslovene eller vedtægterne.
  • Hvert enkelt bestyrelsesmedlem skal nøje at gennemgå årsrapporten, inden den underskrives. Det kræves ikke, at bestyrelsesmedlemmet er regnskabskyndigt, og bestyrelsesmedlemmet må derfor som udgangspunkt kunne stole på revisor. Men det kan medføre erstatningsansvar, hvis regnskabet ikke læses igennem, eller man forholder sig passivt, hvor man kan se, at der er tale om grove forsømmelser fra revisors side.

Bestyrelsesansvarsforsikringer

I dag er det helt sædvanligt, at bestyrelser tegner forsikringer i anerkendte forsikringsselskaber og på den måde forsikrer sig mod bestyrelsesansvar. Og mange bestyrelsesmedlemmer stiller det som et krav i forbindelse med, at de indtræder i bestyrelsen, at virksomheden tegner en forsikring. Alternativt kan bestyrelsesmedlemmet tegne en personlig forsikring.
Dog skal man være opmærksom på, at forsikringerne næppe dækker, hvis bestyrelsesarbejdet slet ikke er udført eller er udført meget fejlbehæftet.

Har du brug for at vide mere om bestyrelsesansvar, så tag kontakt til os.

“Det er almindeligt praksis, at bestyrelser tegner forsikringer i anerkendte forsikringsselskaber og på den måde forsikrer sig mod bestyrelsesansvar.”